Slöserijakten steg 3

Den tredje delen i utmaningen handlar om att identifiera den verkliga eller bakomliggande orsaken till de slöserier ni upptäckte i steg två.

Många gånger tar vi oss inte tillräckligt med tid för att undersöka vad som ligger bakom ett slöseri. Vi tar istället snabbt till en lösning. Problemet med detta tillvägagångssätt är att ”den snabba lösningen” inte alltid tar itu med det som är grundorsaken till slöseriet. Det resulterar i att slöseriet återkommer. Ibland återkommer det på samma sätt, ibland på ett annat sätt och ibland blir det till och med värre.

Att hitta den grundläggande orsaken till ett slöseri är lättare om du arbetar systematiskt.

Process för att identifiera den verkliga orsaken till ett slöseri

 1. Arbeta tillsammans som ett team och beskriv problemet/slöseriet i detalj. Till exempel; ett högt antal kor blir halta. Trots att alla är extra försiktiga och följer riktlinjerna när de hämtar in korna, tycks problemet bli sämre snarare än bättre.
 2. Samla in fakta och information för att få en så bra bild av situationen som möjligt. Se till att mäta och verkligen gå och se hur arbetet fungerar, istället för att tycka och känna. Vi låter några exempel illustrera tanken, utgå från ett som passar er verksamhet eller hitta på ett nytt. 
  • Växer alla kalvar lika bra? Hur tar vi hand om de nyfödda kalvarna? Får alla kalvar råmjölk av rätt kvalitet? 
  • Är antalet smågrisar som levereras per sugga lågt? Är det många små grisar som dör? Vad är antalet födda smågrisar per dräktig sugga? Hur många omlöp är det per sugga och gylta?  Hur gamla är gyltorna när de betäcks första gången? Finns det missade brunster?
  • Hur många mobilsamtal får arbetsledaren från personalen? Vilka ämnen handlar det om? Har arbetsledaren fått samma fråga från olika personer tidigare? Är det information som den som ringer har fått tidigare och i sådana fall hur?
  • Är det många brandkårsutryckningar? Varierar dessa under året och i olika delar av verksamheten? Varför uppstår dem? Vad handlar dessa om? 
  • Hur mycket tid lägger varje anställd på att leta och hämta verktyg? Vad är det för verktyg? Var brukar verktygen finnas?
 3. Ta en stund för att brainstorma tillsammans kring vad den verkliga orsaken till problemet kan vara genom att ställa Varför-frågor. Genom att fråga ”varför?” istället för ”vem?” kommer ni att hitta förbättringar, istället för syndabockar.
 4. Fortsätt ställa ”varför-frågor” tills ni alla är överens om att ni har identifierat det verkliga problemet.
 5. Skriv ner den verkliga orsaken i ert arbetsblad - ladda ner ”Hitta den verkliga orsaken


Potentiell fälla!

Den verkliga orsaken kan ibland vara gömd bakom en upplevd problematik eller vissa symptom. Risken är att vi fokuserar på symptomen och att den verkliga orsaken därför inte blir löst. Var fokuserad på att finna den verkliga orsaken.


Prioritera

Prioritera nu nyttan av insatsen för att åtgärda grundorsaken till slöseriet i förhållande till kostnaden/ansträngningen. Här går det att använda sig av ett insats/nytta diagram  - ladda ner ”Prioriteringsverktyg för idéer

Om det krävs en stor ansträngning och nyttan är låg så hamnar åtgärden i rutan högst upp till vänster ”Gör inte”.

Om ansträngningen bedöms som låg, men nyttan är hög, så hamnar åtgärden i rutan "Genomför".  Det är dessa åtgärder som du ska börja vidta.

De åtgärder som hamnar i rutan ”Överväg” längst upp till höger kan kanske inte genomföras direkt eftersom de kräver en högre ansträngning och kanske en investering.  De kan genomföras på sikt. Du kan behöva göra en provisorisk åtgärd om slöseriet är mycket stort.

Längst ner till vänster finns rutan ”Möjlig”. Dessa åtgärder ger inte så stor nytta, men kräver inte heller så hög insats.

Varje åtgärd behöver någon som är ansvarig och ett klardatum. Skriv gärna upp på en whiteboardtavla så kan alla se och hjälpas åt, och det blir lätt att stämma av så att förbättringarna verkligen blir gjorda.

När du är klar med den här övningen är du redo för att fortsätta med steg 4!

Steg 4 – reducera slöseri, bli organiserad

En stor del av slöseriet kan lösas genom att tillämpa bättre system och bli mer strukturerad och organiserad. Detta steg fokuserar på att bli organiserad. Gå till steg 4 i slöserijakten!