VANLIGA FRÅGOR OM LEAN LANTBRUK

Det är ofta många frågor som kommer upp kring utbildningen innan man tar ett aktivt beslut för att gå den. Här försöker vi besvara några av dem.  

Hur lång tid tar det innan man ser resultat?

Arbetar man med de olika Leanverktygen kan man snabbt se resultat, t ex när det gäller ordning och reda. Men den stora vinsten är effekter kopplade till personalens delaktighet och engagemang. Det är ett långsiktigt arbete som måste få ta tid eftersom det handlar om att påverka människors beteende. Några av de lantbrukare som varit med i metodutvecklingsprojekten säger att de kommer att se ett ekonomiskt resultat inom två till tre år.    

Vad händer när projekttiden är slut?

Efter 18 månader med utbildning och coachning är det meningen att projektdeltagarna ska vara självgående i sitt leanarbete. Lean Lantbruk kommer att organisera ett Lean Nätverk där det finns möjlighet till fortsatt stöd och erfarenhetsutbyte i nätverk och ERFA-grupper. 

Om Lean gör att verksamheten blir mer effektiv, kommer det till slut att finnas arbete till all personal eller måste någon sluta?

Lean är en strategi för tillväxt, inte en strategi för att skära i kostnader. Att använda Lean till att säga upp personal är ju inte särskilt långsiktigt. Hur skulle man i så fall kunna motivera personalen att arbeta med Lean? Tanken är att resurserna man sparar genom att ta bort slöserier ska användas till värdeskapande uppgifter eller att utöka produktionen och att förbättra verksamheten.

Om det inte funkar med coachen?

Varje coach har stöd av en mer erfaren biträdande coach för att coachningen ska fungera bra på företaget. Om det visar sig att det inte fungerar p.g.a. personkemi kommer den biträdande coachen att följa med på några besök för att ge support. Om problemen kvarstår finns möjlighet att byta coach. Det sker i samråd med projektledningen, men är ett andrahandsalternativ.

Måste ägaren vara med vid alla coachbesök?

Det ska finnas en per företag som är ansvarig för leanarbetet. Det är vanligtvis ägaren eller en VD men kan också vara en arbetsledare. Denna person ska vara med på alla aktiviteter. På större företag rekommenderar vi att man tillsätter en lean-ledningsgrupp och en leankoordinator. De har ansvaret för att tillsammans med coachen planera introduktionen av lean och hur arbetsledarna ska få stöttning i att träna upp sin personal.

Ska lean introduceras i hela företaget eller kan man dela upp det?

Ambitionen är att hela företaget börjar arbeta med lean och det är viktigt att alla i företaget får delta vid introbesöket, studiebesöket, samt workshop 1 för att få en grundläggande kunskap om lean. Sedan kan man ta en produktionsgren i taget och ambitionen är att hinna med alla grenar under de 18 månaderna. Erfarenheten från de tidigare projekten har dock visat att det är bra om man börjar med en del så man inte tar på sig för mycket på en gång. Detta planerar man tillsammans med coachen i början av projekttiden.

Hur mycket tid krävs mellan coachträffarna åt förbättringsarbete?

Det beror på vilken ambitionsnivå företaget har. Sedan varierar nedlagd tid över året också. Under lugnare perioder ska ni planera för att lägga ner fler timmar och under högsäsong kan man behöva minska tiden till att endast hålla leanarbetet levande. Tiden varierar även mellan grupper av personer. Som en tumregel: räkna med att en halv dag ägnas åt förbättringsarbete per person i månaden. Visst tas den tiden från produktion, men man kan egentligen inte föra över den här tiden på kostnadskontot för leanarbetet, det är ju jobb som ändå måste göras i företaget.