Lantbruksmuséet Ljusfallshammar

Historik över Lantbruksmuséet Ljusfallshammar

Historik över Lantbruksmuséet Ljusfallshammar

Lantbruksmuseet Ljusfallshammar har tillkommit i två utvecklingsfaser. Den första delen började byggas 1991, vilken består av två utställningshallar om ca 12 gånger 30 meter vardera, ett såghus och en samlingslokal.

Initiativtagare till uppförandet av ett skogs-och lantbruksmuseum i Ljusfallshammar var Karl Hellmark från grannorten Tjällmo. Han hade under många år samlat föremål från östgötska landsbygden och hans strävan var att kunna visa, för andra människor och kanske framför allt för kommande generationer, hur utvecklingen på landsbygden gått till.

För att kunna göra detta behövdes ordentliga utställningslokaler, något som Karl Hellmark jobbade hårt för att åstadkomma. Efter många vedermödor fick han möjlighet att genomföra sina drömmar, dock inte på i sin hemort utan i Ljusfallshammar.

Muséets namn var från början Tjällmo-Hällestad Skogs-och Lantbruksmuseum. Bakgrunden till det namnet är att Karl Hellmark länge strävade efter att skapa ett museum på sin hemort Tjällmo i Motala kommun. När detta av flera anledningar inte lyckades och museet istället kunde byggas i Ljusfallshammar, som ligger i Hällestad socken Finspångs kommun, låg det nära till hands att i namnet innefatta båda socknarna, ”Tjällmo-Hällestad”.

Numera är museets registrerade namn: Lantbruksmuseet Ljusfallshammar

I augusti 1993 invigdes den första delen av Lantbruksmuseet, som vi kallar Hellmarkmuseum. Flaggan var i topp och många människor var församlade.

År 2003 fick museet möjlighet att disponera en större samling med många historiska föremål. Ägare till denna stora samling var Karl-Harry Nilsson från Björnö i Motala kommun.

Samlingen innehåller förutom skogs- och lantbruksföremål ett stort antal föremål från lantbrukets hushåll och dessutom från ett flertal hantverkare.

För att kunna härbärgera och visa den nya samlingen tillsammans med de gamla föremålen byggdes en utställningshall på hela 23 gånger 60 meter. Runt hallen löper en läktare, där det finns olika miljöer uppbyggda med väggar emellan.

På försommaren 2005 invigdes museet, som nu hade en utställningsyta överstigande 3000 kvm, av landshövding Björn Eriksson.

Under senare delen av 2006 och början på 2007 var verksamheten låg p.g.a ekonomiska problem, bl.a saknades en fungerande styrelse.

På sommaren 2007 tog en ny styrelse över och lyckades få igång verksamheten och hålla museet öppet över sommaren, samt i oktober anordna en temadag med namnet ”Äpplets Dag”tillsammans med Ljusfallshammars Byaråd. En ny hemsida med info om museet har sett dagens ljus.

Under 2008 monterades 34 fönster runt stora hallen för att få en luftigare miljö. Uppsnyggnings- och planeringsarbeten gjordes på hela yttre området. Halva golvytan i stora hallen belades med finkornigt grusmaterial samt viss del med cementplattor för att få en serveringsyta. Elnätet förbättratrades och taket har setts över.

En förrådsdel med golv byggdes i stora hallens oinredda del. Här monterades även en dubbelport av plåt.

Under 2009 glasades montrarna på övervåningen i stora hallen. Golvet belades med 0–6 mm:s grus för att få en trevligare och mera lätthanterlig yta. Vattenprover från den egna brunnen godkändes. Ett antal skänkta stockar sågades upp till plank och brädor. En provgrop grävdes för avloppsinfiltration, efter anmodan från kommunens Miljö-och Hälsoskyddskontor. Samtliga utställningar på stora hallens övervåning har grundligt gåtts igenom och byggts upp på ett informativt sätt. En brygga till den närbelägna sjön är tillverkad och ilagd tillsammans med en iordninggjord båt.

Planeringen av en utställnings- och föreläsningslokal samt köksdel på tillsammans 125 m2 påbörjades.

Arbetet med att skapa en enda lista över samtliga förekommande föremål vid museet påbörjades målinriktat. Till varje inventarienummer kopplas intressanta fakta, historik och bilder, som visas då man söker på ett visst inventarienummer.

Museet har under året upplevt en tillströmning av historiska och intressanta föremål från engagerade och vänliga människor. Föremålens art varierar stort. Några exempel är radioapparater, verktyg, informativa böcker, en s.k oxvandring, en rikthyvel, som tillverkats av Ljusfallshammars Fabriksaktiebolag, läromedel från skolor, kyrkbänkar från Hällestad. Museet har under året haft en egen broschyr i form av ett vikt färgkopierat A4-blad och på turistkartan över Finspångs kommun har museet funnits med.

Museiföreningen har under året deltagit i ett turistsamordnande utvecklingsarbete i Finspångs kommuns regi som även är knutet till Östsvenska turistrådet. Hemsidan hade vid årsskiftet 11 sidor.

Under 2010 kom arbetet med samlingslokalen glädjande långt.

Väggarna är nu gipsade. Ett kraftigt bjälklag både för golvet och taket är klart.

Dörrar till toaletter och ut mot en blivande altan är skänkta och finns.

Timmer till bjälklaget samt furugolvet i samlingslokalen är skänkt av medlemmar. Plastmattan och lim till köksdelen (24 m2), samt spackel har skänkts av en färgfirma. En hantverkare har lagt köksgolvet utan kostnad.

Innertak är uppsatt. Vatten- och avloppsledningar inne i huset är installerade.

En stor del av en köksinredning har skänkts av en medlem.

Hittills har ca 56 000 kronor investerats i samlingslokalen.

Arbetet med att skapa en enda excellista över samtliga förekommande föremål vid museet har under året tagit fart och pågår nu målinriktat.

Listan innehåller ett antal föremålsgrupper med nummerserier och med plats för ett antal uppgifter, som ägare och donatorer. Till varje inventarienummer kopplas även intressanta fakta, historik och bilder, som visas då man söker på ett speciellt inventarienummer i datorn.

Ett arbete med att organisera guideverksamheten pågår. I arbetet ingår att lägga upp ett enhetligt program för större grupper. Häri ska ingå mottagande av gruppen med information om museet och något lite om orten och kommunen. Till detta kommer uppläggning av två genomtänkta guiderundor med lämpligt underlag. Guideunderlaget ska även kunna användas till att utbilda flera guider. För att fånga upp kunskap filmas berättande medlemmar.

Mätningsarbeten och förberedelser för iordningställande av avloppsanläggningen.

Plogning av snö så att museiområdet har varit öppet för biltrafik.

Uppsågning av stockar som skänkts till föreningen.

Snöskottning på flera av museets utsatta byggnader har utförts.

Framtagning och inköp av t-shirts och jackor med museets tryck för försäljning

Efter erbjudande från kommunen och ansökan från museiföreningen har museet haft två fast anställda personen via det s.k FAS 3 projektet. För museets del har det varit mycket värdefullt. Både hantverksmässiga behov och registerring av föremål har utförts.

Museet har under året upplevt en fortsatt tillströmning av historiska och intressanta föremål från engagerade och vänliga människor.

Bl.a. har ett tröskverk och div. andra museiföremål skänkts av Ingvar och Margareta Andersson i Båtstorp.

En samlare av motorsågar från Åby utanför Norrköping har fått byta en renoverad och uppmålad motorsåg mot en dubblett (i renoveringsbehov) från museets samlingar.

Den s.k. Karl-Harrysamlingen ägs numera av Karl-Harry Nilssons barn och barnbarn. Familjen har under året deltagit i och stöttat föreningens verksamhet på ett värdefullt sätt.

Hemsidan hade vid årsskiftet 15 sidor. Utveckling pågår kontinuerligt.

Vår webbmaster har konstaterat att hemsidan besökts av många museivänner runt om i Sverige och utlandet. Den har även medfört att antalet besöksgrupper ökat markant.

Under 2011 har den efterlängtade och så välbehövliga samlingslokalen tagits i drift. Nu återstår i stort sett enbart att färdigställa toaletterna samt lite ”mysbelysning” i form av lampetter.

En luftvärmepump typ Sverigepumpen har installerats av IMA Ljusfallshammar till ett mycket fördelaktigt pris.

Museets avloppsanläggning är iordningställd och godkänd. Utförda arbeten är nedläggning av avloppsledningar från cafeterians nya kök och toaletter till trekammarbrunnen, nedläggning av avloppsledningar från trekammarbrunnen till den nyanlagda infiltrationsbädden.

Elmätarskåpet är av Vattenfall flyttad från Museibyggnad 1 till en stolpe vid gamla sorteringsverket.

Matning av el är kompletterad med en jordkabel från elskåpet och till nya köksavdelningen. Den gamla matningen till museibyggnaderna 1,2,såghus samt garage kvarstår.

I samband med temadagen den 10 september ”Skogen Förr och Nu” genomgicks museets alla inventarier med skogsanknytning. Arbetet är mycket värdefullt vid uppbyggnad av en permanent utställning på samman tema.

Den stora tändkulemotorn av fabrikat KRIMO, som drar sågverket har köpts loss av Bo Karlsson och överlåtits till museet. Dessutom har Bosse gått igenom motorn som åter kunde driva sågen under temadagen den 10 september.

Genom markägarens försorg har en upprensning kring de odlingsrösen som finns norr om museets område skett. En gångstig från museets tomtmark till området är även uppröjd.

Arbetet med att skapa en enda lista över samtliga förekommande föremål vid museet pågår nu målinriktat.

Ett arbete med att bygga upp guide- och informationsunderlag pågår. För tillfället måste dock konstateras en viss svårighet att rekrytera tillräckligt många guider. Styrelsen siktar därför på att kraftigt utveckla och öka antalet informationstavlor, som bygger på guideunderlaget, längs ”utstakade färdvägar” Ett personligt mottagande av besöksgrupper kommer naturligtvis att kvarstå. Häri ingår information om museet och något om orten och kommunen.

Museet har haft en fast anställd person via det s.k FAS 3 projektet. Anställningen pågick fram till den 20 december då förordnandet gick ut. För museets del har det varit mycket värdefullt.

Under 2012 har den iordningställda café- och samlingslokalen använts flitigt och två av de tre toaletterna är nu inkopplade. Ett första steg med att vintersäkra vatten och avlopp är utfört. Bl.a. har isolerade vattenrör med värmekabel monterats. Området runt borrhålet för dricksvatten är vintersäkrat med hjälp av ett cementrör (ca 1 m i diameter), isolering och ett ordentligt cementlock. Hydroforen har flyttats in i handikapptoan. En djupvattenpump för dricksvatten har inköpts och monterats som ersättning för den som tidigare havererade.

En informativ permanent utställningen om ”Skogen” har byggts upp på läktarens bortre del i stora hallen

En utescen för olika slags uppträdande har byggts framför stora hallen.

Golvet över cafeteria och förråd är isolerat och spånskivor monterade.

Ett arkivrum har påbörjats över förrådet.

En smedja håller på att färdigställas i markplanet i stora hallen.

En mekanisk verkstad har påbörjats intill ovan nämnda smedja.

En röjsåg har inköpts för att kunna hålla snyggt på området.

En begagnad bil (Volkswagen Polo) har inköpts för att möjliggöra att ha Fas-3 anställda.

En beg. cyklon har inhandlats till sågen.

Ett större parti gipsskivor har inköpts för väggbeklädnad i nya övre hallen.

Ett arbete med att bygga upp föreningens guide- och informationsunderlag pågår kontinuerligt. Eftersom det är näst intill omöjligt hålla ihop grupper vid traditionell guidning har man under året arbetat med målsättningen att ha flera museivärdar, som cirkulerar bland besökarna, vilket har fungerat bra. Arbetet med att utveckla och öka antalet informationstavlor fortgår.