Sveriges Lantbruksmuseum

I Sverige finns många olika lantbruksmuseer att besöka. Ett av dessa är Sveriges Lantbruksmuseum, som är en avdelning i Nordiska museet. Man kan hitta museet om man besöker Julita gård som ligger i Södermanland.

Sveriges Lantbruksmuseum

Historia

På 1800-talet drev den kungliga skogs- och lantbruksakademien ett lantbruksmuseum. Museet flyttades år 1904 till nya lokaler intill Frescati, i en byggnad som idag används som restaurang. Museet stängdes år 1965 och de samlingar man då hade gavs till Nordiska museet. Ända sedan starten 1873 hade Nordiska museet samlat på sig lantbruksföremål. Man samlade i första hand på äldre allmogekultur med en etnografisk synvinkel. Den tidigare nämnda akademien var mer inriktad på den tekniska utvecklingen. Därmed kom de två samlingarna att komplettera varandra. Detta skapade en av världens mest kompletta samlingar vad gäller lantbrukshistoria.

Ny placering på Julita gård

Museet flyttades senare till Julita gård, som är en museiherrgård ägd av Nordiska museet. Stora delar av museet blev klart under sjuttio- och åttiotalet, men en stor utställningshall som först planerats blev inte realiserad. Beslut togs att i stället färdigställa museet i etapper. Lantbruksmuseet blev på Julita gård integrerad med gårdens jordbruk, dess historia, och de samlingar med historiskt växtmaterial som fanns i herrgårdsparken. En första utställning invigdes i augusti månad år 1990. Anläggningen fick namnet ”Julita Gårds och Museer” för att visa på hur det levande landskapet samspelade med museiverksamheten. Julita blev då friare i förhållande till Nordiska museet, och var i ett antal år från 1988 fristående under dess nämnd. Längre fram blev Julita gård en avdelning på Nordiska museet i stället.

Djurhållningen som hade ägt rum i det gamla ladugårdskomplexet från slutet av 1800-talet fick upphöra när djurskyddslagen infördes år 1988. Man byggde då en ny ladugård för att utföra arrendejordbruk och de tidigare byggnaderna ändrades om till utställningslokaler. En ny invigning av Sveriges lantbruksmuseum ägde rum i juli 1998.